+359 887 904 944

Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността

Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността – кандидатстване до 19.12.2022г.

С радост ви съобщаваме, че стартира програма за подкрепа на бизнеси, които имат нужда от изработка на онлайн магазин, изработка на корпоративен уебсайт, дигитално представяне в социалните мрежи, изграждане на ERP и CRM системи.

BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

(„Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия“)

Отворена до 16:30 на 19.12.2022 г.

Общ бюджет: 30 600 000 лв.

Период за изпълнение на проекти: 12 месеца

Безвъзмездно финансиране:

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие  – 3 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие – 20 000 лв.

Нашата компания може да предложи за вас всички от финансираните по програмата дейности свързани с изработка на уебсайтове, CRM и ERP, дигитален маркетинг и др. Свържете се с нас за повече информация.

Критерии за допустимост на кандидатите:

1.Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата.

2.Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3. Да са микро, малки и средни предприятия.

4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година, както следва:

– Микро предприятия >41 000 лв.

– Малки предприятия >82 000 лв.

– Средни предприятия >123 000 лв.

5. Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

Финансиране/Суми:

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:

1.Създаване на онлайн магазин – 10 700 лв.

2.Създаване на корпоративен уебсайт – 8 000 лв.

3.Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (payper-click) реклама – 15 600 лв.

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси:

4. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система) – 20 000 лв.

5. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система) – 20 000 лв.

6. Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес – 20 000 лв.

7. Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул) – 20 000 лв.

8. Въвеждане на Модул за управление на производството – 20 000 лв.

9. Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система) – 18 000 лв.

10. Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система) – 19 000 лв.

11. Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда – 18 000 лв.

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност:

12. Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001 – 19 000 лв.

13. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа – 20 000 лв.

14. Изграждане на система за архивиране на информация – 18 000 лв.

15. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация – 20 000 лв.

Недопустими кандидати:

– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;

– сектор В „Добивна промишленост“;

– сектор F „Строителство“;

– сектор Р „Образование“;

– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“;

– сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и

раздел 63 „Информационни услуги“.

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81. „Производство на захар”;

– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02. „Производство на вина от грозде”;

– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06. „Производство на малц”

– 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски

– производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29)

*** В процедурата не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране, предприятия, получили ваучери по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Статията ви е харесала? Споделете я!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Искате пълно дигитално обслужване?

Ние сме хората!

Свържете се с нас

Какво следва?

Като човек, занимаващ се е продажби, най-голямо удовлетворение за мен е когато нашите клиенти подобряват продажбите си. 

Иво Иванов
мениджър продажби
Искате да занете повече
seo for reastaurants

SEO оптимизация за ресторанти и заведения – регистрация и класиране в локални гидове като tripadvisor, forsquare, yelp, google my business

SEO оптимизацията за ресторантите и заведенията е важен аспект на успешния бизнес в тази сфера. Това е най-рентабилният начин за привличане на органичен трафик към